T.C.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1:  Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

            a) Belediye : Büyükkarıştıran Belediyesini,

            b) Başkanlık : Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını,

            c) Müdürlük :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

            ç) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

            d) Personel : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48'inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak Büyükkarıştıran Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarih ve  9 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

        Teşkilat

MADDE 6: a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün personel yapısı Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelden oluşmaktadır.

        b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; İdari ve Mali İşler Birimi, Kültür Sanat ve Spor Hizmetleri Birimi, Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri Birimi, Sosyal Hizmetler Birimi ve Eğitim (Kültür Akademi) Biriminden oluşturulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

MADDE 7:  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri;

 

  1. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
  2. Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,
  3. Tarihi, Kültürel mekan ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak,
  4. Belde bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,
  5. Yurt içi ve Yurt dışındaki, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
  6. Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere destek vermek,
  7. Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlemek,

8.      Vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları sağlamak,

9.      Meslek edindirme ve el becerilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

10.  Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

11.  Belediyenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak,

12.  Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine etmek,

13.  Kardeş şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,

14.  Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak Büyükkarıştıran  Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak,

15.  Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek, 

16.  Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

17.  Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

18.  Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

19.  Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, sanat sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak, sanat çalıştayları  düzenlemek,

20.  Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

21.  Beldenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

22.  Çeşitli temalarda müze ve kültür evi kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

23.  Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

24.  Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

25.  Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,

26.  Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,

27.  Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,

28.  Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,

29.  Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,

30.  Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ve öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,

31.  Belde  sınırları içerisinde ikamet eden, ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen vatandaşlara yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye ve ev eşyası yardımında bulunmak,

32.  Sosyal Belediyecilik kapsamında projeler yürütmek,

33.  Belde genelinde başarı göstermiş sporcu ve öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak,

34.  İhtiyaç sahibi ve/veya başarılı öğrenciler ile yaşlılara gezi imkânı sağlanması ve süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması,

35. Belde bünyesindeki ihtiyaç sahibi kişilerin toplu nikâh törenleri ve toplu sünnet törenlerinin yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,

36.  Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

37.  İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,

38.  Kültür ve sosyal işler alanında gelişimi sağlamak amacı ile her türlü projenin üretilmesi, yürütülmesi ve sürdürülmesi çalışmalarını yapmak

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a)Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

c)Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e)Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

f)Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

g)Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

ğ) Gerçekleştirme görevlisi  olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h)İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

ı)    Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

i)Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Birim sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 9-  Birim Sorumlusu;

a) Kendisine bağlanan birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

b) Birime ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.

İdari ve Mali İşler Birimi

MADDE 10- (1) İdari ve Mali İşler Bürosu;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Bir gerçekleştirme birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

yürütmek,

e) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

g) Müdürlüğün kullanımında bulunan binaların fiziki ve teknik eksiklerinin giderilmesini sağlamak,

ğ) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Kültür , Sanat ve Spor Hizmetleri Birimi

MADDE 11- (1) Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri Birimi;

a) Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek, organizasyonlarını sağlamak.

b) Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlan, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

c) Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,

ç) Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

d) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

e) Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak, sanat çalıştayları düzenlemek,

f) Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

g) Beldenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,

h) Çeşitli temalarda müze, kültür evi kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,

i) Belde bünyesinde ki eğitim kurumlan ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek.

j) Belediyenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak

k) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine etmek.

l) Kardeş şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

m) Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak Büyükkarıştıran  Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak.

n) Müdürlüğün sorumluluğunda olan kültür tesislerinin her türlü idari iş ve işlemleri ile bakımını yapmak,

o) Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,

p) Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,

r) Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlemek.

s) Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,

t) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri Birimi

MADDE 12- (1) Etkinlik ve Organizasyon Hizmetleri Birimi;

a) Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

b) Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,

c) Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,

d) Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,

e) Belediyenin düzenlediği kültürel faaliyetlerin, yerel halka duyurulması, katılımı için bilgi verilmesi ve kayıt alınmasını sağlamak.

f) Tarihi, Kültürel mekan ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak,

g) Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

h) Organizasyon esnasında ihtiyaç duyulabilecek personel sayısını tespit ederek görevlendirme yapılan personele önceden bilgi vermek ve diğer müdürlükler tarafından karşılanacak olan personel ihtiyacı ile ilgili söz konusu müdürlüklerle bağlantı kurmak,

i) Kentin sosyal paylaşımlarını artırmak amacıyla; kent merkezine uzak kalan mahallelerde festival, şenlik, panayır şeklinde etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek,

j) Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek sosyalleşmelerine katkıda bulunacak yarışmalar düzenlemek,

k) Kentlinin kentliyle bir araya gelerek paylaşımlarını artırmak ve Büyükkarıştıran halkının kentte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti artırmak amacıyla, eğlence, konser, oyun ve sinema gösterimleri şeklinde açık alan etkinlikleri düzenlemek, organizasyon planlamasını yapmak, yürütmek ve işin takibini yapmak.

Sosyal Hizmetler Birimi

MADDE 13- (1) Sosyal Hizmetler Birimi;

a) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ve öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak.

b) İlçe sınırları içerisinde ikamet eden, ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen vatandaşlara yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, ev eşyası gibi ayni ve nakdi yardımında bulunmak. Yardımların yapılmasında; Büyükkarıştıran  Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği hükümleri gereğince yerine getirmek.

c) Sosyal Belediyecilik kapsamında projeler yürütmek.

d) Belde genelinde başarı göstermiş sporcu ve öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak.

e) İhtiyaç sahibi ve/veya başarılı öğrenciler ile yaşlılara gezi imkanı sağlanması ve süre zarfında meydana gelecek olan ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması.

f) Belde bünyesindeki ihtiyaç sahibi kişilerin toplu nikah törenleri ve toplu sünnet törenlerinin yapılması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi.

Eğitim (Kültür Akademi) Birimi

MADDE 14- (1) Eğitim (Kültür Akademi) Birimi;

a) Kentin her noktasındaki halka meslek ve iş becerisi kazandıran sosyal eğitim çalışmaları ve halkımızın geleneksel sanatlara eğilimini artırarak, bu sanat dallarında beceri kazanmalarını sağlamak adına eğitim çalışmaları planlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak.

b) Halkımıza bilgi, beceri veya meslek kazandırmaya ve ev ekonomilerine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek. Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim imkânları hazırlamak.

c) Eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak.

d) Kursiyer kayıt duyurularının ilan, afiş, billboard vb. yollarla yapılmasını sağlamak, kursiyer kayıtları almak ve eğitime katılmalarını sağlamak.

e) Kurs yerlerinin bakım onarım ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve ihtiyaç durumunda cihazları tamir ettirmek.

f) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte sergi, fuar, kermes etkinlikleri düzenlemek, satış alanları oluşturmak ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ile işbirliğine giderek Sosyal Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve işbirliklerini yürütmek.

h) Vatandaşların kültürel ve sanatsal alt yapısını zenginleştirmek, aynı zamanda potansiyel kültür-sanat eğilimlerini desteklemek amacıyla atölye ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve yürütmek.

i) Farklı sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaşlarımızın birleşerek oluşturdukları gruplarda kültürlerarası etkileşimin sağlanması ve korunması konusunda çalışmak. Bu kapsamda üniversitelerin, okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum niteliğindeki mesleki kuruluşların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalışan uzman kişilerin katılımını sağlayacak şekilde çalışmalar yürütmek. Bu çalışmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli mekân, malzeme, ulaşım v.b. destekleri sağlamak.

j) Çocukların ve gençlerin kültürel ve sanatsal alanlarda gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek.

k) Kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler çerçevesinde gündemi yakalayacak konularda fikir sahibi olmalarını destelemek.

l) Gerek gençlerin gerekse erişkinlerin eğitiminde fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlemek, konusunda uzman kişilerin bu eğitim etkinliklerinde vatandaşlara buluşmalarını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik Büyükkarıştıran Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini  Büyükkarıştıran Belediye Başkanı yürütür.

Büyükkarıştıran  Belediye Meclisinin 02.03.2020  tarih ve 9  sayılı kararın ekidir.