Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görev ve sorumluluklar.

» Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilileri kullanmak,
» Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,
» Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili
belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek,
» Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,
» Belediye karar organların tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
» Belediye başkanının ve belediye birim müdürlerinin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,
» Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
» Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak.
» Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,
» 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp çalışan dükkân ve müesseseleri kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,

» Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı Kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı Ek ve Değişiklik Kanun'ları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
» 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,
» Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şeklide olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,
» 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanun'a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmamasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,
» 1003 sayılı binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,
» 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun'a ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzur hayvanları beldede başı boş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, dövülmesine, fazla yük yüklenmesine mani olmak ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun gereklerini yerine getirmek.
» 5393 sayılı yeni Belediye Kanununa göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, hamam, otel, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek.
» Yolda hastalanan, kazaya uğrayan düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak.
» Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek.
» Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek, sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak.
» Cadde, sokak ve meydanlarda parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları menetmek,
» Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak. Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı halleri önlemek.
» Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak.
» 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak,
» Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen iş yerlerinin ruhsatsız olarak açılmaları ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak. Karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili sağlık teşkilâtına bilgi vermek, bu teşkilâtın bulunmaması veya görevlilerin zamanında gönderilmemesi halinde bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerin kararı ile imha etmek.
» Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını veya kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek,
» 1782 - 6621 sayılı Ölçüler Kanunu'na göre, damgalanmamış hileli ayarı bozuk, terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak,
» 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini kontrol etmek,
» 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek,
» 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu Kanunun uygulandığı illere ve dükkân, mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan emtianın cinsini, ayrıca vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak,
» 3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,
» 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinde ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı Kanun'a göre haciz yolu ile tahsilâtta ilgililere yardımcı olmak,
» 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu'na göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,
» 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon fosseptik çukurlarının sızıntı yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi ve benzerleri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam binaların boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak,
» 5018 Sayılı kanuna göre biriminin gerçekleştirme görevlisidir.4734 sayılı İhale Kanunu hükümlerince Zabıta amirliğinin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilgili İhaleler komisyon başkanlığı diğer birimlerin ihalelerinde komisyon üyeliği yapar.İlgili kanunun 22/B maddesi ile yapılan alım ve yapımlarda Lüzum müzekkeresi düzenlemek fatura ve eklerini ödeme evraklarının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak.
» 80 sayılı Hal Kanunu'na ve ilgili belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,
» 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirleri almak,
» Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak,
» Elektrik, su, havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,
» Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak,
» Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
» Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak.
» Birimin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı ihale kanununa göre ihale komisyonu başkanlığı yapar.İlgili kanunun 22/b maddesine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında lüzum müzekkeresi ile talepte bulunur,fatura ve eklerini ile ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne sevk eder.Diğer birimlerin komisyonunda görev alır.
» Belediye temizlik işlerini takip etmek belirlenen periyotlarda çöpleri toplatmak

» Cadde ve sokaklar ile Pazar yerini temizletmek
» Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları makine ve aletlerin bakım ve tamirini yapmak çalışır vaziyette hazır bulundurmak.
» Biriminde çalışan personelin sicil amirliğini yapmak
»İtfaiye araçlarını ve personelini her zaman yangına karşı hazır bekletmek.
» Yangın söndürme araç ve gereçlerinin tamir bakımını ve periyodik olarak yaptırmak.
» Beldede yangına karşı tedbir almak ve uygulanmak.
» Çıkabilecek yangınlarda ilgili personeli sevk ve idare etmek.Yangın bölgesinde tüm tedbirleri almak.
» Yangın sonrasında yangın raporları düzenlemek.
» Anız ve orman yangınlarına karşı yayınlanan genelgeleri halka duyurmak.
» Diğer birim ve kurumlardan gelecek ilanları yapmak.
» İlan tutanaklarını kişi ve kurumlara iletmek.
» Belediye başkanlığının iş ve işleri ile ilgili tutanak ve zabıtları tutmak ilgililere imzalatmak.
» Belediye tarafından yapılan yardımlarda teslim tutanaklarını düzenlemek
» Diğer birimlerle koordineli çalışmak
» Belediye ve diğer kurumlara ait hatları kontrol etmek patlak ve kaçakların tamir edilmesini sağlamak.
» Su arıtma sistemi ve şebekesinin kontrol edilmesini takip etmek.
» Belediye araçlarının tamir bakım işleri ve fenni muayene ve sigorta işlerini takip etmek.
» Dışarıda çalışan belediye işçilerini kontrol etmek ve gündelikçilerin puantaj listelerini hazırlamak.
» Belediye tarafından alınan malzemeleri teslim almak kontrolünü yapmak.
» Belediye tarafından yaptırılan işleri kontrol etmek,görülen aksaklıkları ilgililere bildirmek.
» Vatandaşın istek ve temennilerini başkanlık makamına iletmek.

» Belde içerisinde yaya ve araç trafiğini düzenlemek kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak
»İ kaz ve uyarı levhaları ile sokak tabelalarını kontrol etmek ve kollamak.
» Yeşil alan park ve meydanlardaki ışık ve yeşillikleri kontrol ve kollamak.
» Belediye Başkanlığınca verilecek diğer işleri yapmak.

BELEDİYE ZABITA KOMİSERİNİN YETKİLERİ

Belediye zabıtası kanun tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının kendisine yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için belediye sınırları içinde:

» Bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit olunan günün belirli saatlerinde umuma açık yerlere girmeğe, burada gerekli kontrolleri yapmağa, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeğe ve haklarında tutanak düzenlemeğe,
» Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeğe, mevzuata aykırı davranan ilgilileri hakkında tutanak düzenlemeğe ve kovuşturma yapmağa,
» Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmağa ve bunlardan belediye meclislerinin kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza tertip ve bu cezayı tahsil etmeğe,
» Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeğe,
» Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile ve zaman kaydına tabi olmaksızın ev, dükkân ve müesseselere girmeğe,
» Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebiyle hakkında işlem yapılmak üzere mevzuata uyması istenen fakat bu isteğe uymayıp ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan kimseleri en yakın Jandarma veya belediye dairesine, muhalefet halinde zorla götürmeğe,
» Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmağa mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeğe,
» Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri, usulünce önlemeğe,
» Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar gibi kısımları izinsiz işgal edenleri men etmeğe,
» Motorlu kara taşıtlarının, park etmek suretiyle, herkesin gelip gitmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımları işgallerini önlemeğe,
» Herkesin gelip gittiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeğe,
» Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine imha etmeğe,
» Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almağa ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamağa,
» Halkın selamet ve güvenliği bakımından araçların belde içinde geçici olarak düzenlemeğe,
» Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara gerekli ikazda bulunmağa ve uymayanları menetmeğe, yetkilidir.
» Genel ve özel kanun hükümleri ile belediye zabıtasına ayrıca verilen yetkiler bakidir. Belediye zabıtasının görevlerini lâyıkıyla yapabilmesi hususunda belediyenin ilgili servisleri belediye zabıtasına yardım etmekle ve gerektiğinde kendi elemanlarından katacakları personelle karma ekipler teşkili suretiyle işbirliğinde bulunmakla yükümlüdürler. Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler