Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri

Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü' nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını.Fen İşleri Müdürlüğünün görevleri, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, ve diğer mer' i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Ve Bahçe İşleri alt biriminden oluşmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

» Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasın ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
» Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
» Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun çalışmak,
» İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
» Mer'i imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapmak,
» Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, trotuar vb.) ile ilgili işleri yürütmek,
» Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,
» Başkanlıkça uygun görülmesi halinde Beldedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, WC' lerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,
» Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici malzeme alımını ve montajını sağlamak,
» Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,
» Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,
» İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
» Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, ihalelerin yapılması, inşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,
» Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
» Belde sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının belde halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak,
» Belde içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine etmek,
» İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet
üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
» Belediye birimleri ile diğer kamu kuruluşlarına ait binalarda gerçekleştirilen çeşitli inşaat faaliyetlerinin takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
» Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek,
» Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak,
» Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak,periyodik tamir bakımlarını yapmak yedek parça teminlerini yapmak
» Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
» Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,
» Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli personel yardımını sağlamak.
» Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak,
» Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,
» Müdürlük emrinde görevli işçi personelle veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, trotuar yapım ve onarım, yağmursuyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
» Bordürlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak.
» Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
» İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
» Biriminin ve birim çalışanlarının faaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu davalarla ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
» Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,
» Mer' i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını sağlamak, yollar, köprüler, kültür binalarının yapılmasını sağlamak,
» Gerekli yerlere istinat duvarı yapılmasını sağlamak,
» Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması yayalaştırma uygulamaları yapmak,
» Beldede Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, , Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
» Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
» Spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,
» Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,
» Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak,
» Araç filosunun her an hizmete hazır olması için diğer birimlerle gerekli çalışmayı yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak,
» Ruhsatların verilmesini ve denetlenmesini sağlamak.
» Belediye sınırları içerisinde çeşitli kurum (TEDAŞ, Trakya Doğalgaz, TÜRK TELEKOM) ve vatandaşlar tarafından yapılan kazıları kontrol ve takip etmek.
» İlgili mer' i mevzuat gereği Belediye hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk
ettirmek ve tahsili için Hesap İşleri Müdürlüğüne intikal ettirmek,
» Trafik mevzuatına uygun işaretlerin konulmasını, çizimlerin yapılmasını, için karar alınmasını sağlamak,
» İlgili mer' i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
» Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
» Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak.
» Yol ve sürüş güvenliği sağlayacak faaliyetlerin bir bütün olarak gerekli çalışmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak,
» Ana arter üzerindeki kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak,
» Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacı ile yatay düşey trafik işaretlemelerini yapmak ve yaptırmak,
» Etkin trafik yönetiminin sağlanması amacı ile trafiği yönlendirmek, vatandaşları bilgilendirmek,
» Yol ve sürüş güvenliğinin sağlamak.
» Pazar yeri düzenlemesi yapmak.
» Ana arter cadde ve sokaklarda trotuar üzerine araç parklarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek,
» Mer' i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Belediye Başkanı tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.
» Beldenin daha yeşil ve iyi bir görünüm kazanması için yeni parklar yapmak, yeşil alanların artırılması için çalışmalar yapmak,Park bahçe, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alanlar olarak tesis edilecek yerlerin tespit edilebilmesi, kamulaştırılmasının sağlanmasını, mülkiyeti belediyeye ait, hazineye ait ve kamulaştırılmış alanların yeşil alan olarak etüt, proje ve uygulamalarını yapmak ve yaptırmak,
» Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların inşaatının yapılmasını,sağlamak Uygulamalar öncesinde gerektiğinde anket çalışmaları yaparak, alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, Mer' i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Belediye Başkanı tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

FEN İŞLERİNİN GÖREVLERİ

» Belediye Başkanı' nın denetim ve gözetimi altında, mer' i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,
» Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği
derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
» Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
» Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,
» Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,
» Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,
» Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,
» Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
» Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda verir,
» Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim çalışmaları yapar,
» Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini ve ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,
» Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,
» Organizasyon yapısında mevcut veya zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını Belediye Başkanlığına bildirir,
» Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp Belediye Başkanına bildirir l) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,
» Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
» İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,
» Emrindeki elemanlara gerekli yetki verirler, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,
» Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile ilgili değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,
» Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,
» İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,
» Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
» Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer' i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, Belediye Başkanının görüşüne sunar,
» Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmelerine yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,
» Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,
» Görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,
» Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,
» Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,
» Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,

» Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,
» Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,
» Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
» Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,
» Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan Başkana müracaat eder,
» Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,
» Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.
» Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,
» Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,
» Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,
» Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,
» Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,
» Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,
» Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
» Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,
» Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
» Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,
» Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,
» Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,
» Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder. Gerektiğinde bu bilgileri başkana sunar,
» Herhangi bir amaçla yurtiçi görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, Başkana verir,
» Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
» Başkan uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer' i mevzuata göre yerine getirir,
» Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer' i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,
» Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,
» Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir,
» Gerçekleştirme yetkilisi olup,alım ,yapım işlerini gerçekleştirir.İhale ile yapılan alım ve yapım işlerinde ihale komisyon başkanı olur.Diğer birimlerin ihalelerinde teknik konularda yardımcı olur.Diğer birimlerin ihalelerinde komisyon üyesi olur.Birim İhalelerinde teknik şartnameyi,yaklaşık maliyetini,ihale ilanını, metraj ve hak edişleri hazırlayarak bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,
» Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için başkanın onayına sunar,
» 4734 Sayılı ihale kanununun 22 maddesine istinaden yapılan işlemlerde biriminin yapım ve mal alımı ihtiyaçlarının karşılanması için lüzum talebi ile birlikte fatura eklerini ödeme yapılması için Mali hizmetler müdürlüğüne sevkini sağlar,
» Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teklifte bulunur,
» Uhdesindeki araç ve iş makinelerinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar
» Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer' i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,
» Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular,
» Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,
» Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer' i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırır,
» Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,
» Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,
» Stratejik planlama ile ilgili verilen hedefleri gerçekleştirir,
» Mer' i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yapar,