TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1

1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam MADDE 2

1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

 

Hukuki Dayanak MADDE 3

1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar MADDE 4

1)   Bu yönetmeliktegeçen;

a)   Belediye            :BÜYÜKKARIŞTIRAN  Belediyesini,

b)   Başkan               :BÜYÜKKARIŞTIRAN  Belediye Başkanını,

c)   BaşkanYrd.       :BÜYÜKKARIŞTIRANBelediye Başkan Yardımcısını,

d)   Müdürlük           :Temizlik İşleriMüdürlüğünü,

e)   Müdür                :TemizlikİşleriMüdürünü,         ifadeeder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat MADDE 5

1)   Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilenşekildedir.

a)   Müdür

b)   Şefler

c)   Memurlar

d)   İşçiler

e)   Sözleşmeli Memurlar ( Mühendisler ve Teknisyenler)

f)    Diğerpersoneller

 

2)   Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdakigibidir.

a)   Müdür

b)   Temizlik İşleri Şefliği

c)    Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği

d)    Çevre Koruma ve KontrolŞefliği

e)    KalemŞefliği

 

Bağlılık MADDE 6

1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görevleri MADDE 7

1)   Temizlik İşleri Müdürlüğü, BÜYÜKKARIŞTIRANBelediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla mükellef birbirimdir.

2)   Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerlerinin yıkanması işleminin Yüklenici firmalar aracılığı ile veya belediye  personelimizce yapılmasını sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve yüklenici firma veya belediye personelinin bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takipeder.

3)   Müdürlüğe ait çalışma programlarını, stratejik planları hazırlamak ve faaliyetlerin stratejik planlara uygun olarak yapılmasını takipeder.

4)   Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi ve gerekli bilgi, belgelerin zamanında amirine teslim edilmesinisağlar.

5)   Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takipeder.

6)   Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesinisağlar.

7)   Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayıyapar.

8)   Atık Yağların Denetimi ve takibiniyapar.

9)   Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasınısağlar.

10) Düzenli bir şekilde caddelerin yıkanmasını sağlar.

11) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak,iyileştirmek.

12) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarınısağlamak.

13) Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmayaçalışmak.

14) Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasınısağlamak.

15) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerdebulunmak.

16) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımsağlamak.

17) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilin de uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak ve bu konuda çalışmalaryapmak.

18) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak vedesteklemek.

19) Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışmayapmak.

20)Tıbbi atıkların toplanmasında ilk başvurunun müdürlüğeyapılması.

21)Kaçak dökülen teressubat ve molozlarıtemizlemek.

 

Müdürlük yetkisi MADDE 8

1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 Müdürlüğün sorumluluğu MADDE 9

1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 10

1)     657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri gereği Üniversite mezunu, yönetici vasfına sahip işlerin sevk ve idaresini sağlayabilecek kapasitedeki personelden atanır. Müdürlüğün Birinci sicil amiridir. Müdürlükte yürütülen bütün işlerin, ilgili Kanunlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler ve ilgili Genelgeler çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur. Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsileder.

2)    Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler

3)    Temizlik İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisidir.

4)    Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

5)    Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

6)    Yüklenici firma ile irtibatı sağlar ve çalışmaları denetler.

7)    Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli motivasyon ve ikazları yapar.

8)    Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılır.

9)    Günlük çalışma programlarını yapar.

 

Temizlik İşleri Şefinin görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 11

1)      657 sayılı yasa doğrultusunda atanır. Müdürden sonra gelen ve Müdür herhangi bir sebeple yerinde bulunmadığı zamanlarda bu görevi üstlenir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten müdür'e  karşı sorumludur.

2)     Müdür ile personel arasındaki koordinasyonu sağlamak.

3)     Günlük çalışma programlarının takibini yapmak.

4)     Cadde, sokak ve boş arsaların temizlenmesi ve süpürülmesini sağlamak.

5)     Cadde ve sokakların araçlarla süpürülmesi ve yıkanmasını sağlamak.

6)     Bölge genelinde bulunan konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

7)     Öğrencilere ve vatandaşlara yönelik çevre temizliği ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,

8)     Şikâyetlerin değerlendirmesinde ilgili müdürlüklerle işbirliği yapmak,

9)     Seminerlere katılmak,

10) Beyaz masa şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve giderilmesini sağlamak.

 

Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 12 

1)      Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefi Müdür’e bağlı olarak görev yapar. Sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

2)      İlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonun yapılması.

3)      Konut, işyerleri, Kamu- Kurum ve Kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) kaynağında ayrılması, toplanması, taşınması, geri kazanımı ve KIRKAB’a ait ara transfer istasyonlarına götürülmesininsağlanması.

4)      Çevreye sahiplenme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Kamu Kurum Kuruluşları ve sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak eğitim çalışmalarınındüzenlenmesi.


5)      Belde bütününde faaliyet gösteren sanayi işyerlerinden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen evsel nitelikli katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması, taşınması, geri kazanımı veKIRKAB’aait ara transfer istasyonlarınagötürülmesi

6)      İşyerleri ile katı ve imalat atık sözleşmelerinin yapılması bedellerinin belirlenmesi ve tahsilatların yapılmasının sağlanması.

                 7)Belde bütününde faaliyet gösteren Aile Sağlığı , Sağlık Ocağı ve  vb. sağlık hizmeti veren diğer ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve KIRKAB  tarafından bertarafı-

nın sağlanması.

7)      İl Mahalli Çevre Kurulunun kararı ile belirlenen birim fiyatlar doğrultusunda yukarıdaki Sağlık Kuruluşları ile tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması ve tahsilatı için tahakkuk yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne evrakın havalesinin yapılması.

8)      Tıbbi atıkların yönetimi ile görevli personelin periyodik olarak eğitimlerinin sağlanması, özel giysilerinin teminedilmesi.

9)      Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinin Belediyelere vermiş olduğu yükümlülükler ve gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra konut, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullardan kaynaklanan ambalaj, plastik, metal ve cam atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve taşınmasınınsağlanması.

10) Atık piller ve elektronik atıklar ile ilgili, Çevre ve Orman Bakanlığıtarafından

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile yapılacak üçlü protokol dahilinde atık pillerin ve elektronik atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması ve berte rafının sağlanması.

11)  Okullar, Halk Eğitim Merkezleri, Mahalle Muhtarlar ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili eğitim programlarınındüzenlenmesi.

12)  İlçe genelinde cadde sokak ve boş arsalara gelişi güzel, kontrolsüz olarak atılmış inşaat ve yıkıntı atıklarının uygun araçlarla toplanmasının sağlanması ve tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin yapılması.

13) Hafriyat ve moloz atıklarının lisanslı taşıma araçları ile taşınmasınınsağlanması.

14)  Beyaz masadan gelen geri dönüm ile ilgili şikâyetlerin gün içerisindedeğerlendirilmesi.

15)  Müdürlüğe gelen şikâyet ve şikâyet dilekçelerinin değerlendirilmesini yapmak ve çözümlemek.

16) Bitkisel atık yağların ayrı toplanmasınınsağlanması.

17)  Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak aylık faaliyet raporunu hazırlamak ve müdüresunmak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 13

01)    Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak,iyileştirmek.

02)  Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarınısağlamak.

03)  Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmayaçalışmak.

04)  Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerdebulunmak.

05)  Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılımsağlamak.


Kalem Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu MADDE 14

1)      Kalem Şefi direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten müdür’e karşısorumludur.

2)     Müdürlük, Başkanlık ve tüm birimler ile koordinasyonları sağlayanbüro,

bordro, tahakkuk, ihale ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Büro iş ve işlemlerinin evrak kayıtlarının gelen giden tüm işleyişi sistematik bir şekilde yürütülmesinden müdüre karşı birinci derecedensorumludur.

3)      Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak tebliğ etmek, kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili yerlere sevketmek.

4)     İşlemi biten yazı, rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafazaetmek.

5)      Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını saklamak, tahakkukları düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans işlemlerini yürütmek.

6)     Müdürlükteki demirbaş ve ayniyatların tutulmasını ve kontrolünüsağlamak.

7)      Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaların korunması, yılsonu sayımının yapılması, demirbaş sayılacak eşya malzemeleri numaralandırılarak kullanan memurlara tutanak karşılığında zimmet yapılması gibi iş ve işlemleriyapmak.

8)     Müdür tarafından verilen diğer görevleriyapmak.

9)     İç ve dış yazışmalarıyapmak.

10) Puantajlarıyapmak,

11) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse beyaz masaya gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak,

12) Temizlik Müdürlüğünün bilgi işlem envanteriniyapmak,

 

Memurlar, Sözleşmeli memurlar ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 15

1) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Mühendisler, Teknisyenler, Memurlar ve diğer personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir.

 

İşçilerin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 16

1)     Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmaklamükelleftir.

2)     İşçiler            toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabidir. Temizlik İşleri Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde işçilerin çalışma yerlerini ve saatlerini değiştirebilir. Hafta sonları ve resmi tatillerde işçileriçalıştırabilir.

3)     Müdürlük tarafından verilen görevleri yerinegetirir.

 

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin planlanması MADDE 17

1) Temizlik İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen Stratejik plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi MADDE 18

1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği MADDE 19

1)     Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2)     Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre tasnif edilerek müdüreiletilir.

3)     Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havaleeder.

4)     Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleriyapılmaz.

5)     Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslimedilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon MADDE 20

1)    Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ileyürütülür.

2)    Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem MADDE 21

1)    Müdürlüğe gelen evrakın kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmaklayükümlüdür.

2)    Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve dosyalama MADDE 22

1)    Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerdesaklanır.

2)    İşlemi biten evraklar arşivekaldırılır.

3)    Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amirisorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri MADDE 23

1)    Temizlik İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisinesahiptir.

2)    Temizlik İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak memur ve sözleşmeli memurların performans notlarınıverir.


3)    Temizlik İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

4)    Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosyatutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 24

1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlükten Kaldırma MADDE 25

1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılan maddesi bulunmamaktadır.

 

Yürürlük MADDE 26

1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Büyükkarıştıran Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya belediyenin web sitesinden (www.buyukkaristiran.bel.tr) yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme MADDE 27

1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Bu Yönetmelik; Belediyemiz Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz duyuru panosundan ilan edilerek 06.02.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.