Selami SÖNMEZ

28.08.1962 Büyükkarıştıran doğumlu ve 3 çocuk babasıyım. İlköğretimimi Büyükkarıştıran ilköğretimde, liseyi Kırklareli ticaret lisesinde, yüksek öğrenimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi iktisat fakültesi kamu yönetimi bölümünde tamamladım. Büyükkarıştıran belediyesi destek hizmetleri bölümünde müdür olarak görev yapmaktayım.

BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam :
Madde 1. Bu yönetmelik Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün (Satınalma Müdürlüğü) görev ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini, çalışma şekli ve işleyişini belirlemek amacıyla 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan ''Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'' ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Müdürlüğün Tanımı:

Madde 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesine dayanarak kurulmuş ve Belediye Başkanlığına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

5018 sayılı Kanunun 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemleri destek hizmetleri birimi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Satınalma Müdürlüğünün görevleri

Madde 3. Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerden gelen talepleri;

» Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin eder.
» Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlar.

Madde 4. Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Hesap İşleri Müdürlüğüne havale edilir.

Madde 5. Alınan demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutar.

Madde 6. Temin edilen tüketim malzemelerinin (kırtasiye vb.) ambarda muhafazasını sağlar ve Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda çıktısını yapar.

Madde 7. Hazırlanan her dosyanın örneği Destek Hizmetleri (Satınalma) Müdürlüğünde muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları

Müdürün Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8.


» Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü malzemelerin alımını; yapılması düşünülen ihalelere ait fiyat araştırma işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, yaklaşık maliyetini oluşturmak.

» İhalenin hazırlık dosyasını, şartnamesini, onay belgesini ve ilan tebliğini hazırlamak ve ihaleyi sonuçlandırmak,

» 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi kapsamında teklif almak suretiyle mal alımı işlemlerini sağlamak,

» Demirbaş ve Ambar zimmetlerinin tutulmasını ve denetlenmesini sağlamak,

» Eski hurda araçların ve gerektiğinde her türlü menkul satışlarının yapılmasını sağlamak.

» Belediyemiz müdürlüklerince kullanılacak mazot, benzin, fuel-oil ihtiyaçlarını karşılar ve ödemelerini yapar.

» Büyükkarıştıran belediyesinin ihtiyacı olan her türlü bakım ve onarım, idari binaların temizlik ve benzeri her türlü hizmetleri için gerekli malzemenin alınmasını sağlamak,

» Büyükkarıştıran Belediyesi hizmetlerinin aksamaması için birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutmak ve gerektiğinde onarımlarını yapmak ve yaptırmak,

» Büyükkarıştıran Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini koordine etmek ve yönlendirmek,

» Belediyenin motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler araç ve gereçlerinin bakım işlerini yapmak,

» Belediyemiz araç ve iş makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça ve malzemelerinin tespit edilmesi ve alınmasını sağlamak,

» Motorlu araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesini saplamak,

» Belediyeye ait her türlü motorlu araç iş makinesinin onarımları ile periyodik bakımlarını sağlamak,

» Belediyenin sahip olduğu araçların yasal yükümlülüklerini yerine getirmek.

» Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 9. Destek Hizmetleri (Satınalma) Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 10. Yürürlükteki 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, taşıma işleri ''İ'' cetveli parasal limitlerine göre ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Mal Alımı, Yapım, Hizmet İşleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmeden,

Doğrudan temin ihalelerinin yapımından, Parasal limitlere göre ihalelerin internet ortamında Kamu İhale Kurumu sitesi aracılığı ile Kamu İhale Bülteninde, resmi yazı ile gazetelerde, ilan tahtaları ve web sitesi aracılıyla ilan işlemlerinin yapım ve ihaleler gerçekleştirilmesinde ve İhale sonrası sözleşmelerin yapımından sorumludur.

Destek Hizmetleri (Satınalma) Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11. İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 12. Bu yönetmelik, Büyükkarıştıran Belediye meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13. Bu yönetmelik hükümleri, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri (Satınalma) Müdürlüğü görev ve çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisimizin 03/11/2009 tarih 28 sayılı kararları ile kabul edildi.