14 ADET ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ

  14 ADET ARSA VASIFLI TAŞINMAZ İLAN TABLOSU
SIRA NO BELDE  MAHALLE  MEVKİİ ADA  PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE NİTELİĞİ İMAR DURUMU Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli ( %3) İhale Tarihi İhale Saati
1 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 502 3 575,00 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.092.500,00 TL 32.775,00 TL 25.12.2023 10:00
2 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 502 4 575,00 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.092.500,00 TL 32.775,00 TL 25.12.2023 10:30
3 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 502 6 500,00 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 950.000,00 TL 28.500,00 TL 25.12.2023 11:00
4 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 58 555,34 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.166.214,00 TL 34.986,42 TL 25.12.2023 11:30
5 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 57 646,68 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.358.028,00 TL 40.740,84 TL 25.12.2023 14:00
6 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 56 733,44 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.540.224,00 TL 46.206,72 TL 25.12.2023 14:30
7 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 51 576,40 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.210.440,00 TL 36.313,20 TL 25.12.2023 15:00
8 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 52 614,74 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.290.954,00 TL 38.728,62 TL 26.12.2023 10:00
9 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 53 653,02 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.371.342,00 TL 41.140,26 TL 26.12.2023 10:30
10 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 54 687,85 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.444.485,00 TL 43.334,55 TL 26.12.2023 11:00
11 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN KÖYİÇİ 498 9 500,00 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.050.000,00 TL 31.500,00 TL 26.12.2023 11:30
12 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN KÖYİÇİ 498 1 530,74 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.114.554,00 TL 33.436,62 TL 26.12.2023 14:00
13 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN KÖYİÇİ 497 3 520,06 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.092.126,00 TL 32.763,78 TL 26.12.2023 14:30
14 BÜYÜKKARIŞTIRAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEZARLIK ALTI 226 55 720,83 m² TAM ARSA KONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT 1.513.743,00 TL 45.412,29 TL 26.12.2023 15:00
                                                                                                           


                                                                                                                                               İLAN

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi,  Küçükkarıştıran Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı’na ait olan  yukarıdaki tabloda Tapu bilgileri  ve nitelikleri belirtilen  14 Adet  Arsa vasıflı Taşınmaz, 02.05.2023 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ve 14.11.2023 tarih ve 56 sayılı Encümen Kararı ile   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre ”Açık Teklif Usulü” ile 25/12/2023  Pazartesi – 26/12/2023 Salı  Günleri  tabloda belirtilen saatlerde , Belediyemiz Meclis Salonu’nda Belediye  Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda   ihale edilerek satılacaktır.

1.       Tahmini Satış Bedelinin  % 3 (yüzdeüç)’ü Geçici Teminat olarak alınacaktır. Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektubu ile diğer belgelerin ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşması gerekmekte olup , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2.       Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Banka Teminat Mektubu Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.

3.       İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

A)Gerçek kişiler için;

  1) İhaleye katılım için dilekçe
  2) Nüfus  cüzdanı fotokopisi
  3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi
  4)Tebligat için adres beyanı
  5) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz
  6) İkametgah sureti
  7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

B) Tüzel kişiler için:
 1)   İhaleye katılım için dilekçe

 2)  İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
 3) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
 4) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri     (Aslı veya noter onaylı)
 5) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz

 6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret   Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
 7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

     4.    Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihleri itibari ile ihale saatine kadar   Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne  teslim edilecektir.

     5.    İhaleye katılan talep sahipleri satış şartnamesi  ve eklerinde belirtilen hususları incelemiş ve kabul etmiş sayılır. Teklif sahipleri taşınmazların mevcut hukuki ve filli durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, tapu kütüğü  bilgileri, takyidat bilgileri vb.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır.

     6.    İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını    Belediyemiz  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

     7.    İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesinin her sayfasını imzalayacak olup sonrasında aykırı bir talepte bulunamazlar.

     8.    Belediyemiz Encümeni (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.   

    9.    İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Büyükkarıştıran Belediyesi  Destek Hizmetleri  Müdürlüğü’nden görülebilir.

    10.    İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.