BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNE AİT OLAN 263 ADA 8. PARSELDE BULUNAN GEÇMİŞTE LOKAL OLARAK FAALİYET GÖSTEREN TAŞINMAZIN (6 NOLU DÜKKANIN) KİRAYA VERİLMESİ

T.C.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

İ L A N

 

1.      Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi,  Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 6  (263 Ada 8 Parsel) 'de bulunan , mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın (110 m2)   ( Geçmişte Lokal olarak faaliyet gösteren) 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) fıkrası uyarınca  ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesince Açık Arttırma Usülü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2.       İhalesi 25/07/2023 Salı günü saat 14:30 'da Büyükkarıştıran Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

3.       İşyerinin kira süresi 3 (üç) yıl olup, kira süresi yer teslimiyle başlayacaktır.


NO

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Taşınmazın Nevi

Taşınmaz m² (Bürüt)

Kiralama Süresi

Yıllık Tahmini Kira Bedeli
(TL)

Geçici Teminat Bedeli
(TL)%3

İhale Tarih ve Saati

1

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi,  Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 6  (263 Ada 8 Parsel)İş Yeri110 m²36 Ay

48.000,00 TL (KırksekizbinTürkLirası)

1.440,00 TL

(BindörtyüzkırkTürkLirası)


25/07/2023 –  14:30

4.      Ödeme, İhale bedeli üzerinden aylık olarak ödenecektir.(12 Ay)

5.      İhaleyi alanın ihaleden vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir. İhalesi uhdesinde kalan , ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminat yatırıp sözleşme imzalanır.

6.      İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
       1-Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
       2-Büyükkarıştıran Belediyesi’ne “Borcu yoktur” belgesi,
       3-Vekâleten katılımda Noter tastikli Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, -Ortak katılımda Noter tastikli  Ortak Girişim Beyanı,

 4- İkametgâh,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği ,
3-İkametgâh,
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale  saat 14:00’e kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                          * İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

                  7.     İhale şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

                  İlanen duyurulur.