MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MAHALLESİ’NDE BULUNAN 16 ADET ARSA VE ARAZİNİN SATIŞI

                                             T.C.

                                                   BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                  

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN KÜÇÜKKARIŞTIRAN MAHALLESİ’NDE BULUNAN  16 ADET ARSA VE ARAZİNİN  SATIŞI

1.  Mülkiyeti Belediyemize ait, Küçükkarıştıran Mahallesi Arsa ve Arazi Satışı olacak     olan 16  Adet arsa hali hazır mevcut durumuyla, ayrı ayrı olarak, 2886 sayılı  Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile, Belediye Encümeni’nin 02/05/2023 tarih   2023/22  nolu kararı ile kararlaştırılmış olup, açık arttırma ihalesi  20/06/2023   Salı  Günü Saat 09:00 ‘da  Belediyemiz Meclis Salonu’nda , Belediye Encümenimizce yapılacaktır.

2.  Mülkiyeti Belediyemize ait, Küçükkarıştıran Mahallesi Arsa ve Arazi Satışı olacak olan arsaların muhammen bedeli aşağıdaki gibidir.

 

·         181 Ada 78 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli  1.200,00TL (BinikiyüzTürkLirası)

·         181 Ada 79 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli   1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 80 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli  1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 81 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli  1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 82 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Muhammen Bedeli   1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 83 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Muhammen Bedeli  1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 84 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Muhammen Bedeli  1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

·         181 Ada 85 Parselin (701.29.00 m² - Köy içi – Arsa)  Muhammen Bedeli  1.200,00 TL (BinikiyüzTürkLirası), 

 

·         502 Ada 2 Parselin (575.88 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası),   

·         502 Ada 3 Parselin (575.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası),  

·         502 Ada 4 Parselin (575.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Muhammen Bedeli   1.500.00 TL (BinbeşyüzTürkLirası), 

·         502 Ada 6 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası)’dır.  

 

·         504 Ada  5 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa) Muhammen Bedeli   1.500,00TL (BinbeşyüzTürkLirası), 

·         504 Ada 6 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa) Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası),  

·         504 Ada 7 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası),  

·         504 Ada 9 Parselin (442.40 m² - Köy içi - Arsa)  Muhammen Bedeli  1.500,00 TL (BinbeşyüzTürkLirası), 

 

 

3. İhaleye girmek isteyenler %3 (yüzdeüç)  geçici teminat yatıracaklardır. İhaleyi alanın ihaleden vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir.

 

               4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Küçükkarıştıran Mahallesi Arsa ve Arazi Satışı olacak olan arsaların Geçici Teminat Bedeli aşağıdaki gibidir.

 

·         181 Ada 78 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası)

·         181 Ada 79 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 80 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 81 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 82 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 83 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 84 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 18.000,00TL (OnsekizTürkLirası), 

·         181 Ada 85 Parselin (701.29.00 m² - Köy içi - Arsa)  Geçici Teminat 25.246,44 TL (YirmibeşbinikiyüzkırkaltıTürkLirasıkırkdörtKuruş),

·         502 Ada 2 Parselin (575.88 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Geçici Teminat Bedeli 25.914,46TL(Yirmibeşbindokuzyüzondört TürkLirasıkırkaltıKuruş),   

·         502 Ada 3 Parselin (575.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat Bedeli 25.875,00 TL (YirmibeşbinsekizyüzyetmişbeşTürkLirası),  

·         502 Ada 4 Parselin (575.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 25.875,00 TL (YirmibeşbinsekizyüzyetmişbeşTürkLirası),  

·         502 Ada 6 Parselin (500.00 m² - Mezarlık Altı Mevki - Arsa) Geçici Teminat bedeli 22.500,00 TL (YirmiikibinbeşyüzbeşyüzTürkLirası),

 

·         504 Ada  5 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa) Geçici Teminat bedeli 22.500,00 TL (YirmiikibinbeşyüzbeşyüzTürkLirası),

·         504 Ada 6 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa) Geçici Teminat bedeli 22.500,00 TL (YirmiikibinbeşyüzbeşyüzTürkLirası),

·         504 Ada 7 Parselin (500.00 m² - Köy içi - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 22.500,00 TL (YirmiikibinbeşyüzbeşyüzTürkLirası),

·         504 Ada 9 Parselin (442.40 m² - Köy içi - Arsa)  Geçici Teminat bedeli 19.908,00 TL (OndokuzbindokuzyüzsekizTürkLirası), 

 

             5.İhaleye Gireceklerin Sunacağı Belgeler:

1.      İsteklinin gerçek kişi olması halinde, T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge (Nüfus Cüzdan Sureti),

2.      Tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre ve Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi,

3.      Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye ‘de tebligat için adres göstermek,

4.      Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri yerine Nüfus Cüzdan sureti

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

                     5.    İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

                   6.    İsteklinin %3 Geçici Teminatı karşılığına dair belge ,

                   7.    İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakları yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim edecektir.

 

            6. İhale bedeli üzerinden %6 (yüzdealtı) kesin teminat alınıp sözleşme imzalanır.

             7. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

              8. İhale şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

   

              İlanen Duyurulur.