BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ OLAN 3 ADET RESMİ ARACIN SATIŞ İLANI

 T.C.


 BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                              BELEDİYEMİZ HİZMETİNDE KULLANILAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ

                                         DOLDURMUŞ OLAN 3 ADET RESMİ ARACIN SATIŞ İLANI

 

1.      Mülkiyeti Belediyemize ait, Ekonomik ömrünü doldurmuş olan  3 adet araç, hali hazır mevcut durumuyla, ayrı ayrı olarak, 2886 sayılı  Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile, Belediye Encümeni’nin 08/01/2023 tarih   2023/1  nolu kararı , ve  03/03/2023 tarih  2023/12 nolu kararı  ile kararlaştırılmış olup, açık arttırma ihalesi  13/06/2023   Salı  Günü Saat 14:30 ‘te  Belediyemiz Meclis Salonu’nda , Belediye Encümenimizce yapılacaktır.

 

2.      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların ; 39 LS 670 Plakalı 1997 Model BMC Marka hidrolik sıkıştırılmalı çöp resmi hizmet aracının muhammen bedeli 110.000,00 TL (YüzonbinTürkLirası) 39 ABM 706 Plakalı 2013 Model Gökhanlar Marka Trailer Damper Kasa Yarı Römork aracının muhammen bedeli 130.000,00 TL(YüzotuzbinTürkLirası) ve 39 LA 055 Plakalı İveco Marka 2002 Model Çöp Kamyonu aracının muhammen bedeli 120.000,00 TL(YüzyirmibinTürkLirası)’dır.

 

3.      İhaleye girmek isteyenler %3 (yüzdeüç)  geçici teminat yatıracaklardır. İhaleyi alanın ihaleden vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir.

 

4.      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve Ekonomik ömrünü doldurmuş  araçların satışında; 39 LS 670 Plakalı 1997 Model BMC Marka hidrolik sıkıştırılmalı çöp resmi hizmet aracının  Geçici İhale teminatı 3.300,00 TL(ÜçbinüçyüzTürkLirası), 39 ABM 706 Plakalı 2013 Model Gökhanlar Marka Trailer Damper Kasa Yarı Römork aracının Geçici İhale Teminatı 3.900,00 TL(ÜçbindokuzyüzTürkLirası), , 39 LA 055 Plakalı İveco Marka 2002 Model Çöp Kamyonu aracının  Geçici İhale Teminatı 3.600,00TL(ÜçbinaltıyüzTürkLirası)’dır.

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

c) Nüfus Kayıt Örneği,

d) İkametgâh Belgesi,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

g) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli  Vekaletname,

h) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

ı) Büyükkarıştıran Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak ‘’Borcu Yoktur Belgesi’

 

Tüzel Kişiler :

a) Tüzel Kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı,

b) Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel  kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi  veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten katılınıyorsa   ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekaletname veya yetkili organlarca alınmış kararlar,

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu ,

e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

g) Büyükkarıştıran Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden  alınacak ‘’ Borcu Yoktur Belgesi’’,

 

 

5.      İhale bedeli üzerinden %6 (yüzdealtı) kesin teminat alınıp sözleşme imzalanır.

 

6.       Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

7.       İhale şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

8.       İlanen duyurulur.