TEKNOFEST 2022 Tanıtım Metni

TEKNOFEST 2022 TAMTIM METNİ ;  Dünyann en büyiiık havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfi yiirütiicülüğıııde, Türkiye'nin önde gelen tekıoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve iiniversitelerin destekleriyle düzenlenmektedir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlannda yetişmiş in§an kaynağrnı artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin gcleceğın teknolojileri iizerinde çahşmalannı destekiemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansrz hava araçlanndan sualh sistemleıine teknolojinin birçok alanında düzenlenen yanşmalar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. TEKNOFEST 2022 heyecanı, festival kapsamında gcrçcldeştirilecek '.Teknoloji Yarışmaları'' için açılan başvurular ile yaşanmaya başlamıştır. Toplumun her kesiminden biılerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalanna geçtiğimiz yıl 81 il ve 111  ülkeden 44.912 takım, 200 bin genç başıuruda bulunmuş olup, başıurular arasından 13.000 finalistin belirlendiğ yarşmalarda gençler kyaslya mücadele etne şansını yakalanTştır. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yanşmalanna yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, iiniversite, lisansüstii ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yanşmalarına kaulabilecektir. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yanşma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyiik ödüllü teknoloji yarışmalan olan TEKNOFEST Teknoloji yanşmaları bu yıl 39 farklı kategoıide di.izenlenecek olup. yarışmalara başvııru için belirlenen son tırlh 28 Şubat 2022'dir. TEKNOFEST 202l'den farklı olarak Dikey lniş Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yanşması, Lise Öğencileri İl<|im neglşilllgi Aıaştırma Yanşması ve Hyperloop Geliştirme Yarışması bu yıl ilk kez diizenlenecektir. GenÇlerin milli teknoloji iiretıne ve geliŞirme koıusunda ilgilerinin,arttınlınası hedeflenerek bu alanlarda çalışan biıilerce geıroiıı projesiıre destek olmak için ön eleme aşami§mı geçen takımlara malzeme desteği sağlanacaktır. TEKNOFEST'Ie yanşıp dereceye girmeye hak kazanan ıakımlar ise 6 Milyon Tl'nin iiaerinde ödüliin sahibi olacaktır.

Bir  yıl İstanbul bir yıl Anadolu'nım başka bir şehrinde diizerılenen Teknofest beşinci ylında Samsun'a taşınmaktadır. 30 Ağustos - 4 EyIül tarihleri arasında Sımsun'dı gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir paıçası olmak ve yanşma başvuıularını geçekleştirmek için teknolojiye ilgi duyanlaı adresine davet edilmektedir.  TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyasinden ortaokuI, lise, üniversite, lisansüstii ve mezun seüyesine kadar nitelikli binlerce geııcimizin başıurabileceği bazı yanşma başlıklan şu şekildedir:
İükokul ve Ortaokul öğrencileri için; . Ai<ıliı Ulaşım Yarışması . Eğitim Teknolojileri Yanşması . Eııgelsiz Yaşam Teknoloiileri Yarışması . Hack Karadeniz ı İnsanlık Yararına Tekıoloji Yanşması Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Türkiye Drone Şampiyonası World Drone Cup Lise öğrencileri için; . Akıl[ı Ulaşım Yanşması . Biyoteknotoji İnovasyon Yarışması . Çevre ve Enerji Teknolojileri Yanşmasr . Eğitim Teknolojileri Yanşması . Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yanşmasr . Hack Karadeniz . İnsanhk Yaranna Teknoloji Yarışması . İnsansrz Sualtı Sistemleri Yarışması . Karma Sürü Simülasyon Yanşması . Lise Öğencileri İktirn Değişikliği Araşhrma Projeleri Yanşması . Lise Öğencileri Kutııp Aıaştırma Projeleri Yanşması . Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması . Liseler Arası İnsansız Hava Araçlan Yarışması . Pardus 2l Hata Yakalama ve Öneri Yarışması . Robotaksi-Binek Otonom Araç Yanşması . Robotik Yanşmalan . Roket Yanşması . sağlıkta yapay zeka yarışması . §anayide Dijital Teknolojiler yanşması . Savaşan iHA Yanşması . Tarım Teknolojileri Yanşması . TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi . TraveI Hackathon . Turian Tekfolojileri Yanşması . Tilıkçe Doğal Dil lşleme Yanşması . Türkiye Drone Şampiyonası . Uçan Araba Yanşması . Ulaşımda Yapay Zeka Yanşması . Uluslararası Serbest Görev İHA Yanşması . World Drone Cup Lisıns ve Lisansüıtü öğrencilerl için; . Akıllı Ulaşım Yanşması . Biyoteknolojiıhovasyonyanşması . Ç)evre ve Enerji Teknolojileri Yanşması . Dikey İniş Roket Yarışması . Eğitim Teknolojileri Yanşması Engelsiz Yaşam Teknoloj ileıi Yanşması Hack karadeniz Helikopter Tasarım Yarışması Hyperloop Geliştirme Yanşması İletişim Teknolo.jileri Yarışması İısanhk Yannna Teknoloji Yanşması İnsansız Su A-[tı Sistemleri Yanşması Jet Motor Tasanm Yarışması Karrıa Süü Siırrulasyoıı Yarrşııası Model Uydu Yarışması Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yanşması Robotaksi-Binek Ofuiroın Araç Yanşması Robotik Yanşmalan Roket Yanşması Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Sanayide Dijital Teknolojiler Yanşması Savaşan iHA Yanşması Siiıı:ü Robotlar Yarışması TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi Tanm Teknolojileri Yarışması Tanmsal İhsansız Kara Aracı Yanşması Travel Hackathon Turizm Teknolojileri Yanşması Tiakçe Doğal Dil İşleme Yanşması Türkiyc Drone Şampiyonası ]ÜBa Doktora Bilim Ödülleri Uçan Araba Yanşması Ulaşımda Yapay Zeka Yanşması Ulustararası Effi ciency Challenge Elektrikli Araç Yanşlan Uluslararası İhsansız Hava Aracr Yanşması Uluslaramsı Setbest Görev liLA Yarışmasr Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalan World Drone Cup Mezun, Girişim ve Özel Sektör için; . Ahlh Ulaşım Yanşması . Çewe ve Enerji Teknolojileri Yanşması . Dikey İniş Roket Yarışması . Eğitim Teknolojileri Yarışması . Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yanşması . Hack Karadeniz . Helikopteı Tasanm Yanşması . İhsanlık Yaıanna Teknoloji Yanşması . Kaıma Siirü Simulasyon Yanşması . Pardus 2l Hata Yakalama ve Önen Yarışması . Robotaksi-Binek Otonom Araç Yanşması . Roket Yarışması . Sağlıkta Yapay Zeka Yanşması . Sanayide Dijital Teknolojiler Yaı,ışması . Savaşan illA Yanşması . Süni Robotlar Yanşması . TAKE OfF Uluşlararası Girişim Ziıvesi . Tarımsal İnsansız Kara Aracr Yanşması . Travel Hackathon . Türkçe Doğal Dil İşleme Yanşması . Tiirkiye Drone Şampiyonası . Uçan Aroba Yanşması . Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması . World Dtone Cup