Merhaba, bugün 13 Haziran 2021 Pazar

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
05  ŞUBAT  2013  TARİHLİ ŞUBAT   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

05 ŞUBAT 2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR,  BAYRAM GÜNER, OSMAN ÇETİN

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ, TUNCAY SAKAR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8 Kişi

1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 05 Şubat  2013  Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Osman ÇETİN ve  Bayram GÜNER' in    iştirak ettiği , Seval CENKÇİ ve  Tuncay SAKAR' ın  iştirak etmediği  tespit edildi.
Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013  Şubat  ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.
Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü' nün  04/02/2013 tarih ve 2013/17 sayılı  ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler " Kabul etmeyenler" diye soruldu.   Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.
2- Başkan  Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen Belediye Meclisimizin ikincic gündem maddesi Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili olup, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2013 tarih ve M.39.8.BÜB.0.10(67 ) sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.31 Aralık 2012  tarihli 28514  mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363  sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 6363  sayılı Kanunun (K) Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Bölümü B/4 maddesinde "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 10.000' e kadar olanlar için 195,00 TL geçemez" denildiğinden; Belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2013 Mali Yılı için fazla mesai ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2013 mali yılında 195,00 TL fazla mesai ücreti verilmesi teklif edildi.Yapılan açık oylamasında belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan zabıta memuru ve itfaiye personeline 01/OCAK/2013 tarihinden itibaren Aylık Maktuen 195,00 TL fazla mesai ücreti ödenmesine , Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN ,  Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR ,Osman ÇETİN  , Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.
3-Başkan Lütfü KARAMAN :   Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi  " Sel afetzedelerine nakdi yardım" konulu  Başkanlık Makamı , Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 29/01/2013 tarih ve 68  sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.22/10/2012 tarihinde oluşan sel afeti nedeniyle kasabamızda yaşayan bir çok vatandaşımız mağdur olmuştur.03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi , 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 60 ıncı maddesi birinci fıkrasının (i) bendi ve Büyükkarıştıran Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre selden zarar gören vatandaşlarımıza verilmek üzere 1.500 TL  nakdi yardım yapılmasına ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN ,  Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR ,Osman ÇETİN  , Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.
4-Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 4.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü' nün  04/02/2013 tarih ve 2013/17 sayılı yazısı  ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen 4198 parsel  plan tadilatı ile ilgili olup Fen İşleri  Müdürlüğü' nün 2013/17 sayılı  04/02/2013 tarihli 4198 parsel hk. konulu yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.Belediyemiz sınırları içerisinde halihazırda vahşi depolama alanı olarak kullanılan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kamu Hizmet Alanı  olarak planlanmış 5 pafta 4198 parsel nolu taşınmazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi Başkanlığı'nın 21/10/2013 tarih ve 169 sayılı yazılarına istinaden 'Entegre Katı Atık Projeleri için Teknik Yardım' hizmet sözleşmesine istinaden vahşi depolama alanı/transfer istasyonu alanına dönüştürülmesi ve bu kapsamda arazi mülkiyetlerinin Belediyemiz adına tahsis edilmesi gerektiğinden , sözkonusu 5 pafta 4198 parsel nolu taşınmazın 'Çöp Toplama ve Tasfiye Alanı' olarak hazırlanan tadilat imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanması hususunda bir sakıncası bulunmadığından, söz konusu parselleri içeren Tadilat Uygulama İmar Planının Onanması teklifi edildi.Yapılan  açık oylamasında 5 pafta 4198 parsel nolu taşınmazın 'Çöp Toplama ve Tasfiye Alanı' olarak hazırlanan tadilat imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca imar planı tadilatının Belediye Meclisince   onanmasına;  Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı , Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve  Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından  oyçokluğu ile kabul edildi.
5- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri Şubat 2013 dönemi olağan toplantımızın  beşinci  gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN