Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
02  NİSAN   2013  TARİHLİ NİSAN  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

02 NİSAN  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN , FAHRETTİN KÜÇÜK , REŞAT DÜŞÜNÜR ,  BAYRAM GÜNER, OSMAN ÇETİN,TUNCAY SAKAR

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 Kişi
1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 02 Nisan 2013 Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Osman ÇETİN,Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in iştirak ettiği ; Seval CENKÇİ' nin iştirak etmediği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013 Nisan ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi. Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı' nın 01/04/2013 tarih ve 2013/208 sayılı yazısı ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum."Kabul edenler", "Kabul etmeyenler" diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı' nın 02/04/2013 tarih ve 2013/210 sayılı yazısı ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. "Kabul edenler" "Kabul etmeyenler" diye soruldu.

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin olağan toplantısının ikinci gündem maddesi Belediye Encümen Üyesi seçimi ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 27/03/2013 tarih ve 192 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi "Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur." hükmü gereğince Belediye Encümen üyeleri geçen yıl seçilmişti, bir yıllık görev süresini tamamlamış olduklarından yine iki encümen üyesinin seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesine göre meclis üyelerimiz arasından iki üyenin belediye encümen üyesi olarak gizli oyla seçilmesi gerektiği için Belediye Encümen Üyeliği seçimine geçildi. Seçimin gizli oyla yapılması gerektiğinden arkaları mühürlü, aynı renk ve aynı ebatta oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. İki adet Belediye Encümen üyeliği için yapılan gizli oylamada (9) oy kullanıldığı tespit edildi. Bu oyların sayımı neticesinde Aziz YÖRÜK adına (6) oy , Reşat DÜŞÜNÜR adına (6) oy , (3) oy boş kullanıldığı tespit edildi.

Buna göre en çok oyu alan Aziz YÖRÜK ve Reşat DÜŞÜNÜR (6)´şar oyla Belediye Encümen Üyeliğine seçildiği başkan tarafından meclise bildirildi.

3-Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi Belediye Başkanlığının Bir Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili olup, Belediye Başkanlığının 27/03/2013 tarihli 193 sayılı Faaliyet Raporu meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Faaliyet Raporunun okunması esnasında Meclis Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Meclis 1.Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK başkanlık etti.

Faaliyet raporunun okunmasını müteakip rapor üzerinde müzakerelere geçildi. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca Belediye Başkanımızın sunduğu Faaliyet Raporunda 01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasındaki yapmış olduğu işlerle ilgili çalışmalar yeterli görülmüştür. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen 2012 yılı içinde yapılan yol, kanalizasyon, imar uygulamaları, idari işler ve bütçedeki ödeneklerin yerinde kullanımı, Bütçe Gelir ve Gider Kalemleri üzerindeki gerçekleşmelerinin Meclisimizce yapılan incelenmesinde kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 2012 yılını kapsayan bir yıllık Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Esami tayini ile yapılan oylamasında Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN, Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis 1.Başkan Vekili Fahrettin KÜÇÜK tarafından Belediye Başkanının 2012 Yılı Bir Yıllık Faaliyet Raporunun tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

4-Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 4.gündem maddesi Başkanlık Makamının 27/03/2013 tarih ve 194 sayılı Büyükkarıştıran-DSİ Taşkın Koruma Tesisi protokol yapılması ile ilgili olup Başkanlık Makamının 27/03/2013 tarih ve 194 sayılı Büyükkarıştıran-DSİ Taşkın Koruma Tesisi protokol yapılması yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Beldemiz hudutları dahilinde DSİ tarafından yapılacak olan " Büyükkarıştıran DSİ Taşkın Koruma Tesisi" işinde projenin takibi için projelere göre yapılacak olan taşkın korunma tesisinin güzergahında gerekli taşınmaz malların belediyemiz tarafından DSİ' ne kamulaştırılmasız ve sorunsuz verilmesi ve inşaat başlamadan önce hazır hale getirilmesi, inşaatın yapılacağı güzergahta ortaya çıkacak olan altyapı tesislerinin rölokasyonunun yapılması gerekmektedir.

Belediyemizin, taşkın koruma tesisi güzergahında bulunan ve istimlak icap eden arsa, tarla, bağ, bahçe, ev. vs. gibi bilumum gayrimenkulleri istimlak etmesine veya uygulamaları ile çözmesine;

Taşkın Koruma Tesisinin Belediyeye ait olan yoldan geçmesi veya belediyemiz tarafından yapılmış park, mesire alanı, çay bahçesi vs. 'den geçmesi durumunda belediyemizin bunları bedelsiz olarak terk etmesine; DSİ'den hiç bir suretle istimlak, zarar-ziyan, kira tazminatı, zarar verilen yapıların tekrar yapılması gibi her hangi bir talepte bulunmayacağına;

Halktan veya özel işletmelerden bir talep vaki olduğu takdirde bunların bedeli belediyemizin alacağı kamu yararı kararına istinaden belediyemiz tarafından karşılanacağına ve kamulaştırmanın belediyemiz tarafından yapılıp çözüme kavuşturulmasına; bu tür taleplerle muhatap DSİ değil belediyemiz olacağına;

Taşkın koruma tesisinin geçtiği güzergah mevcut altyapı tesisleri ile kesişiyorsa veya bu altyapı tesisleri zarar göreceklerse gerekli rölokasyon çalışmaları bedelsiz olarak belediyemiz tarafından yapılıp, güzergah, inşaat yapımına uygun hale getirilmesine; Bu işlerin yapılması sırasında gerekli izin ve ruhsat alma işleri ile ilgili mercilerle yazışmaların da belediyemizce yaptırılmasına;

Dere yatağında taşkın koruma tesisinin imalatı sırasında kesilmesi gereken ağaçlar belediyemiz tarafından kesilmesine veya kestirilmesine, ağaçlar için bedel talep edilmesi halinde bu problemin çözülmesi ve bedelin ödenmesi belediyemiz tarafından yapılmasına, yapılan köprü ve menfezlerin yol kotundan yüksek olması durumunda yaklaşım yol ağı dolgusu ve tüm asfalt kaplama işi belediyemiz tarafından yapılmasına, yol kotunun yükselmesi ile oluşacak hak talepleri belediyemizce karşılanmasına; yapılan taşkın koruma tesisi imalatlarının üzerinin kesinlikle kapatılmamasına ve bu konuda DSİ ile protokol yapılmasına, protokol yapılması için Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' a yetki verilmesine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR,Bayram GÜNER, Osman ÇETİN ,Tuncay SAKAR ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 5.gündem maddesi Başkanlık Makamının 27/03/2013 tarih ve 195 sayılı Trakya Dolmenleri Bulgaristan ve Türkiye arasındaki Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması ve Sergilenmesi Projesi (CCI Numarası: 2007CB16IPO008-2013-3) yazısı ile ilgili olup Başkanlık Makamının 27/03/2013 tarih ve 195 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır ötesi işbirliği hibe programı (CCI Numarası: 2007CB16IPO008-2013-3) çerçevesinde Katılacağımız projenin ismi "Trakya Dolmenleri Bulgaristan ve Türkiye Arasındaki Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması ve Sergilenmesi " olacaktır. Projenin son başvuru tarihi 29 Nisan 2013 olup Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığının Bulgaristan Haskovo ajansına müracaat edilecektir. Proje ortağımız Bulgaristan Topolovgrad Belediyesidir.

Projede öngörülenler aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır.

  • Projenin hazırlanması ve proje yönetiminin belirlenmesi,
  • Bölgemizde tarihi ve kültür mirasımızın araştırılarak hazırlanması,

Bulgaristan- Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Program (CCI Numarası: 2007CB16IPO008-2013-3) dahilinde projenin hazırlanmasına, proje ile ilgili evrakın temin edilmesine, proje başvurusu yapmaya, proje kabul gördükten sonra proje sözleşmesini imzalamaya, projenin kabulü neticesinde Avrupa Birliği Standartları ve projede taahhüt edildiği üzere yürütülmesine Belediye Başkanımız Lütfü KARAMAN' a yetki verilmesine ; Tuncay SAKAR, Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN, Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR , Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 6.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamı' nın 01/04/2013 tarih ve 208 sayılı yazısı ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen Ergene havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili olup Başkanlık Makamı' nın 01/04/2013 tarih ve 208 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 4856 Sayılı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun' un

9' uncu maddesinin (k) bendinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne "Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak , kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak " görevleri verilmiştir . Ayrıca, 31.12.2004 tarihlive 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği' nin 5. maddesinde "Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılması esastır.Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir . Bu yolla hazır- lanacak koruyucu plana uyulması esastır. " ifadeleri yer almaktadır.

04.07.2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 9. maddesi (c) ve (ç) bentlerinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne "Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları ha zırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.","Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak" görevleri verilmiştir.Bu çerçevede Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi için Ergene Havzası ile ilgili olarak diğer kamu kurumları, havzadaki mahalli idareler, sanayici ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili kesimlerle sayısız kez bir araya gelinmiş ve birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar neticesinde elde edilen tespitlerle "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP)" hazırlanmış olup eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Söz konusu eylem planı 06.05.2011 tarihinde Tekirdağ Çorlu' da kamuoyuna açıklanmış olup 15 eylemden oluşan plana göre ; Kısa Vade (3 yıl):KOI, İletkenlik ve Renk-III. Sınıf Su Kalitesine ulaşılması gerekmektedir . Bu süre 2014 yılı içerisinde dolmaktadır.

Söz konusu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' ın yetkilendirilmesine ; Bayram GÜNER , Tuncay SAKAR, Osman ÇETİN' in çekimser oyuna karşı Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN, Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR , Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

7 - Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 7.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 02/04/2013 tarih ve 2013/210 sayılı Bulgaristan Topolovgrad Yurtdışı Görevlendirmesi konulu yazısı ile ilgili teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize eklenen yazısı olup Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 02/04/2013 tarih ve 2013/210 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

13-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası 2013 18. Amatör Tiyatro grupları Festivali Pantomima İsatira "Veliko Knev"-Topolovgrad' da yapılacaktır. Bu festival Bulgaristan Kültür Bakanlığı katkıları ile düzenlenmektedir. Bulgaristan aktör ve aktrislerinin katkıları ile Bulgaristan Halk Eğitim Merkezlerinin desteği ile Topolovgrad Belediyesi ve Topolovgrad Halk Eğitim Merkezi "Sv.Sv.Kiril İ Metodi-1894' de yapılacaktır. Bu yılki etkinliğe 7 ayrı ülkeden 17 ayrı tiyatro topluluğu iştirak edecektir.

Kardeş Şehrimiz Topolovgrad Belediyesi 08-00-28/26.03.2013 D sayı ve tarihli yazıları ile 13-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bulgaristan Kültür Bakanlığı tarafından Topolovgrad şehrinde "Veliko Knev" tiyatrosunda düzenlenecek olan Uluslararası Tiyatro Festivaline belediyemiz tiyatro grubunu davet etmektedirler. Belediyemizin tiyatro grubu olmadığından bu davet üzerine belediyemizi temsil etmek üzere Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi okulunun Eğitimci ve Tiyatro grubunun Topolovgrad' a gönderilmesine; Okul Müdürü-Ekip Başkanı İsmail KOCAKÖSE, Okul Müdür Yardımcısı-Ekip Başkanı Yardımcısı Cevat SEDES, Öğretmen-Yönetmen Canan KILIÇ, Öğretmen-Yönetmen Yardımcısı Mahmut AKGÜL, Öğretmen-Sahne Düzenleyicisi Emel GÜNHAN, Tiyatro Grubu Oyuncu ve Görevli Öğrencileri Vahit ÖZÇİFTÇİ,Resul CONBA ,Ahmet ÖZDEMİR, Alper TIĞ , Demet BALDIZ, Merve DÜLGER, Senem ŞİFAL , Özge AĞIRBAŞ, Özge BULUT , Emine BEYCUR , Fatma GÖKBUDAK, İrem CAHAN , Ogün MUTLU, Rabia CONBA , Semih ATASEVER , İlker MUTLU , Pınar CELAYİR , Songül FİDİLLİ , Ceyhun ÖZÇİFTÇİ, 1 şoför ve 1 tercümandan oluşan isimleri yazılı bulunan 26 kişilik ekibin 12-19/MAYIS/2013 tarihlerini kapsayan kültürel amaçlı gezi için yurtdışına görevli olarak gönderilmesi ; Belediyemizden görevli olarak katılacakların yemek ve konaklama giderleri Topolovgrad belediyesi ve diğer masraflar katılımcılar tarafından karşılanacak olup, yurtdışı çıkışı ile ilgili yol pasaport vb. giderleri belediyemizce karşılanmak üzere Büyükkarıştıran Kız Teknik ve Meslek Lisesi okulunun Eğitimci ve Tiyatro grubunun Bulgaristan Topolovgrad şehrine görevli olarak gönderilmesine ;yapılan açık oylamasında Mesut ÇOLAK ,Aziz YÖRÜK ,Naim BİRDEN ,Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ,Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER , Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

Başkan Lütfü KARAMAN : "Değerli Meclis Üyeleri Nisan 2013 dönemi olağan toplantımızın sekizinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir." Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN