Merhaba, bugün 13 Haziran 2021 Pazar

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
06 AĞUSTOS  2013  TARİHLİ  AĞUSTOS    DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

06 AĞUSTOS  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,REŞAT DÜŞÜNÜR,FAHRETTİN KÜÇÜK , BAYRAM GÜNER, OSMAN ÇETİN

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ,TUNCAY SAKAR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8  kişi1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 06 AĞUSTOS 2013 Salı günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Reşat DÜŞÜNÜR , Fahrettin KÜÇÜK , Osman ÇETİN ve Bayram GÜNER'in iştirak ettiği , Seval CENKÇİ ve Tuncay SAKAR'ın iştirak etmediği tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013 Ağustos ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN : Meclis Toplantımızın 2. gündem maddesi Küçükkarıştıran Mahallesi'nden Bilirkişi Seçimi ile ilgili olup Başkanlık Makamının 30/07/2013 tarihli ve 625 sayılı yazısı Meclisimize okundu.

Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi,Büyükkarıştıran beldesi Küçükkarıştıran mahallesinde 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereğince kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve Tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yapılan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak için seçilen bilirkişilerden, Nuri oğlu Sabri SOYDAN'ın vefatından dolayı, yerine 15 gün içinde 1 (bir)adet bilirkişinin seçilmesi ve ismi ile birlikte nüfus cüzdanlarının birer fotokopisinin bildirilmesi gerekmektedir.

Seçimin 3402 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Belediye Meclisince yapılması ve meclis kararının bir suretinin müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca seçilecek kişilerin çalışma alanında bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olması ve

1. Türk vatandaşı olmak

2. 40 yaşını bitirmiş olmak

3. Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması.

4. En az 10 yıldan beri aynı mahalle veya köyde ikamet etmesi

5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan kesilmiş hüküm giymemiş olması

6. Okuma-yazma bilmesi gibi şartları taşımaları zorunlu bulunmaktadır.

Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi,Büyükkarıştıran beldesi Küçükkarıştıran mahallesinde 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereğince kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve Tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla Küçükkarıştıran Mahallesi'nden bilirkişi olarak Ahmet ORDUKAYA'nın seçilmesine , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR , Fahrettin KÜÇÜK, Bayram GÜNER ,Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3-Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 3.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 31/07/2013 tarih ve 2013/626 sayılı ' Belediye Başkanlığınca Yatırım ve Cari harcamalarda kullanmak üzere kredi kullanılması hakkında İller Bankası'ndan teminat mektubu talep edilmesi' ile ilgili teklifi olup Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 31/07/2013 tarih ve 2013 / 626 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediye Başkanlığı'nca Yatırım ve Cari Harcamalarda kullanmak üzere 840.000,00 TL kredi alınması hakkında İller Bankası'ndan teminat mektubu talep edilmesi ve gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye başkanı Lütfü KARAMAN' a yetki verilmesi hususu görüşüldü.

Belediyemizin Yatırım ve Cari Harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası'ndan teminat mektubu alınarak 840.000,00 TL 12 ay vade ile kredi alınması ve kullanılması oya sunuldu.

Yapılan açık oylama sonucu 840.000,00 TL kredinin 12 ay vade ile alınması , alınacak kredi tutarında İller Bankasî'ndan teminat mektubu alınması ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye başkanı Lütfü KARAMAN'a yetki verilmesine ; Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR , Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın 4.gündem maddesi Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 31/07/2013 tarih ve 2013/627 sayılı 'İller Bankasından teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin yetki verilmesi' ile ilgili teklifi olup Büyükkarıştıran Belediyesi Başkanlık Makamının 31/07/2013 tarih ve 2013/627 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Kanun'un 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde; " d-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir" denilmektedir.

Belediyemizin İller Bankasından teminat mektubu alarak yurtiçi Bankalardan kullanacağı kredi talebimiz 5393 sayılı Yasanın 68.maddesinin d ve e fıkralarında belirtilen borçlanma kurallarına uygundur.

Belediyemizin yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan 12 ay vade ile faiz hariç 840.000,00.-TL(anapara) tutarında kredi kullanılmasına , bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde ve Teminat Mektubunun alınmasında Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'a yetki verilmesine ; Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN,Mesut ÇOLAK , Reşat DÜŞÜNÜR Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri Ağustos 2013 dönemi olağan toplantımızın üçüncü gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN