Merhaba, bugün 12 Haziran 2021 Cumartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE MECLİSİNİN
01 EKİM 2013  TARİHLİ EKİM  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

 

GÜN VE SAATİ

:

01 EKİM  2013  Salı Saat-10:30'da

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN, MESUT ÇOLAK,AZİZ YÖRÜK NAİM BİRDEN, FAHRETTİN KÜÇÜK , REŞAT DÜŞÜNÜR ,BAYRAM GÜNER,OSMAN ÇETİN ,SEVAL CENKÇİ

İZİNLİ ÜYELER

:

TUNCAY SAKAR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 Kişi1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 01 EKİM 2013 Salı günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK,Aziz YÖRÜK,Naim BİRDEN, Reşat DÜŞÜNÜR, Fahrettin KÜÇÜK, Osman ÇETİN , Bayram GÜNER ve Seval CENKÇİ'nin iştirak ettiği; toplantıda Tuncay SAKAR'ın bulunmadığı tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre EKİM/2013 ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2 - Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis üyeleri Belediye Meclisimizin olağan toplantısının ikinci gündem maddesi "Mühendis kadrosunun tenkis ve tahsisi" ile ilgili olup , Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/09/2013 tarih 783 sayılı "Mühendis kadrosunun tenkis ve tahsisi" konulu yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemizde Sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Kartal GENÇ 02/08/2013 tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.Fıkrası çerçevesinde 25.06.2013 tarihi itibariyle belediyemizde sözleşmeli olarak çalışmakta olduğu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki özel şartları da taşıdığı anlaşıldığından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin ortak (c fıkrası ve aynı kanunun 84 ve 159.maddeleri gereğince) , 6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince 15.09.2013 tarihi itibariyle 7. Derecenin 1. Kademesinden Mühendis kadrosuna ataması yapılmıştır. Ancak ilgilinin kadrosu yüksek olduğundan dolayı 5393 sayılı Belediye yasasının 49. Maddesi gereğince mevcut 1. Derece mühendis kadrosunun tenkis edilerek yerine 4. Derece Mühendis kadrosunun tahsis edilmesi gerekmektedir.

Kartal GENÇ ' in özlük işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro Değişikliği başlıklı 11. maddesi gereğince 1 Derecelik Mühendis kadrosunun tenkis edilerek yerine 4. Derece mühendis kadrosunun tahsis edilmesine Reşat DÜŞÜNÜR, Mesut ÇOLAK,Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Bayram GÜNER , Osman ÇETİN , Seval CENKÇİ ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi 4352 nolu parsel imar planı tadilatı ile ilgili olup Fen İşleri Müdürlüğünün 23/09/2013 tarih 2013/121 sayılı yazıları okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde 06/09/2011 tarihinde Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi alanında kalan 10 pafta 4352 parsel nolu taşınmazın Pilsan Plastik ve Oyuncak San. A.Ş. tarafından talep edilen imar planı tadilatı , şehir plancısı tarafından hazırlanarak ekte sunulan ilave imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına ; Bayram GÜNER ve Osman ÇETİN'in red oyuna karşı ;Reşat DÜŞÜNÜR , Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN, Fahrettin KÜÇÜK , Seval CENKÇİ ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri olağan meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi "976 parsel imar planı onayı" ile ilgili olup Fen İşleri Müdürlüğü'nün 23/09/2013 Tarih ve 2013-125 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde 18.04.2011 tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresi'nce onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planında Sanayi alanında kalan 5 pafta 976 parsel nolu taşınmazın , Şehir Plancısı Hüseyin KOÇ tarafından hazırlanan ekte sunulan Mevzi İmar Planı ve eklerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasına ; Bayram GÜNER,Osman ÇETİN,Reşat DÜŞÜNÜR , Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN, Fahrettin KÜÇÜK , Seval CENKÇİ ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile kabul edildi.

5 - Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri EKİM/2013 dönemi olağan toplantımızın beşinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Üyesi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN