Merhaba, bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
07 OCAK  2014  TARİHLİ OCAK   DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK ÖZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

07 OCAK  2014 Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR, BAYRAM GÜNER,OSMAN ÇETİN,SEVAL CENKÇİ

İZİNLİ ÜYELER

:

TUNCAY SAKAR

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 9 kişi1- Yoklama ve Açılış : Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2014 Salı günü saat 10:30'da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Bayram GÜNER,Osman ÇETİN ve Seval CENKÇİ'nin iştirak ettiği; toplantıda Tuncay SAKAR'ın bulunmadığı tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan Belediye Meclisimizin 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2014 yılı Ocak ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi 1572-4001 parsel Mevzi İmar Planı Tadilatı onayı ile ilgili olup , Fen İşleri Müdürlüğünün 25/12/2013 tarih 2013/205 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde 18/04/2011 tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresince onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar planında sanayi alanında kalan 1572-4001 parsel nolu taşınmazların , şehir plancısı tarafından hazırlanarak ekte sunulan tadilat mevzi imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasında bir sakınca bulunmadığından, söz konusu parseli içeren ilave imar planı ve eklerinin onanması teklif edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN : 'Teklif üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen var mı" ' dedi. Söz almak isteyen olmadığından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan açık oylamasında belediyemiz sınırları içersinde 1572-4001 parsel nolu taşınmazların şehir plancısı tarafından hazırlanan tadilat mevzi imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR , Bayram GÜNER, Seval CENKÇİ, Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

3- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi Büyükkarıştıran Islah OSB Müteşebbis Heyeti ile ilgili olup Başkanlık Makamının 37335992-300-1014 sayılı 24/12/2013 tarihli yazısı meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Kırklareli Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 16.12.2013 Tarih ve 45421942-453.01-1220 sayılı yazısı ile ; Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi alanının yer seçiminin kesinleştiği bildirilmiş olup , 4562 sayılı OSB Kanununun 4 ve 7nci maddeleri ile Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince Kuruluş Protokolü oluşturulacağından , Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Beldesi sınırlarında bulunan Kırklareli-Büyükkarıştıran Islah OSB'nin kuruluşuna ve müteşebbis heyetine kurumumuzun katılımına %33,33 katılım payı ile katılmasına , 15 kişiden oluşan müteşebbis heyetinde kurumumuzu 5 kişilik asil üye olarak Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN,Belediye Meclis Üyesi Aziz YÖRÜK , Belediye Meclis Üyesi Naim BİRDEN , Belediye Meclis Üyesi Fahrettin KÜÇÜK ve Belediye Meclis Üyesi Reşat DÜŞÜNÜR'ün temsil etmesine ve 5 kişilik yedek üye olarak Belediye Meclis Üyesi Mesut ÇOLAK , Fen İşleri Müdürü Özhan ÖNDÜL , İnşaat Mühendisi Kartal GENÇ, Mali Hizmetler Müdürü Ekrem DAĞLI ve Ziraat Mühendisi Rukiye SÖNMEZ'in temsil etmesine 07.01.2014 Salı günü Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR , Bayram GÜNER, Seval CENKÇİ, Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi 'Futbolculara prim verilmesi' ile ilgili olup , Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31/12/2013 tarih 2013/1039 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Kırklareli Süper Amatör kümede mücadele eden Büyükkarıştıran Spor Kulübümüzün teknik ekip ve sporcularına prim verilmesi hususunun 6360 sayılı kanunun 17.maddesinin 2.paragrafında belirtilen "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir."

"Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez." hükmü gereğince galibiyetlerden sonra sporculara 100 TL'lik nakit prim verilmesi , antrenöre ise yıllık 5.000 TL nakit verilmesine ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR ,Bayram GÜNER,Seval CENKÇİ, Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN: Belediye Meclis toplantımızın beşinci gündem maddesi "Memur Toplu Sözleşme (Sosyal Denge Tazminatı' ile ilgili olup , Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31/12/2013 tarih 37335992-300-1038 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Büyükkarıştıran Belediyesi Tüm Bel Sen İşyeri Temsilciliğinin 24/12/2013 Tarih ve 2013/836 kayıt sayılı yazısı ve 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2012 kabul tarihli Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik yapılmasına dair 6289 sayılı Kanunun 22. Maddesinde "Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması" başlığıyla birlikte değiştirilen 32. Maddede "27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde "Sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatını belirlemek üzere yetkili sendika temsilcisi ile belediye başkanı sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir." denilmektedir.

Belediye Meclisi'nce Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine , ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Tüm-Bel Sen) ile görüşme yapılmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'a yetki verilmesine ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR ,Bayram GÜNER,Seval CENKÇİ, Osman ÇETİN ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan Lütfü KARAMAN : Belediye Meclisimizin altıncı gündem maddesi Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili olup,Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/12/2013 tarih ve 37335992-300-1040 sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

27 Aralık 2013 tarihli 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 6512 sayılı Kanunun (K) Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Bölümü B/4 maddesinde "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 10.000'e kadar olanlar için 206,00 TL geçemez" denildiğinden; Belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2014 Mali Yılı için fazla mesai ücretinin tespit edilmesi gerekmektedir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele de 2014 mali yılında 206,00 TL fazla mesai ücreti verilmesi teklif edildi.

Yapılan açık oylamasında belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen görev yapan zabıta memuru ve itfaiye personeline 01/OCAK/2014 tarihinden itibaren Aylık Maktuen 206,00 TL fazla mesai ücreti ödenmesine ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR ,Osman ÇETİN , Bayram GÜNER,Seval CENKÇİ ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri OCAK/2014 dönemi olağan toplantımızın yedinci gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların belediyemize ve kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.


Belediye ve Meclis Başkanı
Lütfü KARAMAN

Meclis Katibi
Mesut ÇOLAK

Meclis Katibi
Naim BİRDEN