12 Mart 2013 Meclis Kararı (Olağanüstü Meclis Tutanağı)

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
12 MART  2013  TARİHLİ MART   DÖNEMİ OLAĞANÜSTÜ  MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

12 MART  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR,  BAYRAM GÜNER,

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ, TUNCAY SAKAR, BAYRAM GÜNER,OSMAN ÇETİN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 6 Kişi

1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 12 Mart 2013  Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağanüstü  toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK, Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN, Fahrettin KÜÇÜK, Reşat DÜŞÜNÜR' ün   iştirak ettiği , Bayram GÜNER, Osman ÇETİN, Seval CENKÇİ ve  Tuncay SAKAR' ın  iştirak etmediği  tespit edildi.Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan   Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013  Mart ayı olağanüstü  toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.Başkan  Lütfü KARAMAN  Sayın Meclis üyeleri toplantımızda gündemimize geçmeden önce Başkanlık Makamının   07/03/2013 tarih ve M.39.8.BÜB.0.10/153-1 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizayon İnşaatı işi için İller Bankası'na yetki verilmesi  ile ilgili teklifi Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler " Kabul etmeyenler" diye soruldu.                    

Yapılan oylamasında teklifin 5393 sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınmasına oybirliği ile karar verildi.

2- Başkan  Lütfü KARAMAN :Değerli Meclis Üyeleri olağanüstü  meclis toplantımızın ikinci gündem maddesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması konulu  Başkanlık Makamı,Yazı İşleri Müdürlüğü' nü 07/03/2013  M.39.8.BÜB.0.10-153 sayılı yazısı okundu ve gereği görüşüldü.


Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak ve maliyetin %50' si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) ödeneğinden karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş' den 750.000.- TL (Yediyüzellibin) TL kredi kullanılmasına , krediden kaynaklanacak anapara , faiz , denetim giderleri,komisyon,vergi, resim, harç , ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.' ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına , kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde , bu krediyle elde edilen tesis , inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.' ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine , İller Bankası A.Ş.' ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.' ye terhin ve temlik etmeye , Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.' nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 2011 yılı Merkezi Bütçe Kanunu' nun 28. maddesi uyarınca ; BELDES projesi kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.' den temin edilecek kredi için , 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 68.maddesinin d bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine  uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu' ndaki koşullar yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN' ın yetkilendirilmesine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından  oybirliği ile kabul edildi.


3-Başkan Lütfü KARAMAN :   Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince meclis gündemimize alınan  Başkanlık Makamının   07/03/2013 tarih ve M.39.8.BÜB.0.10/153-1 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı işi için İller Bankası'na yetki verilmesi ile ilgili yazıları okundu ve gereği görüşüldü.

Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak ve maliyetin %50' si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) ödeneğinden karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş' den 750.000.- TL (Yediyüzellibin) TL kredi kullanılmasına 12/03/2013 tarih ve 8 sayılı Meclis kararımız ile alınmıştır.

26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 8' inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerini ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen belediyeler ,organize sanayi bölgeleri , diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin bu Kanunun geçici 4. maddesi ve Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/15 sayılı genelgesi uyarınca bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin  planlarını sunacakları en son tarih 13.05.2007 olup atıksu altyapı sistemlerini işletmeye alma süreleri ise iş termin  planının Bakanlığa sunulmasından itibaren nüfusu 50.000-10.000 arasında olan belediyelerde 7 yıl olarak tespit edilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2006/15 sayılı Genelgesi ekindeki iş termin planlarına göre 13/05/2014 tarihinde dolacak olup 5491 sayılı Kanun' un geçici 4. maddesine göre idari cezaya maruz kalmaması için atıksu altyapı tesislerinin ikmal edilerek işletmeye almaları gerektiğinden 4734 sayılı Kanun çerçevesinde acilen ihale edilerek yaptırılması hususunda İller Bankası A.Ş.' nin yetkilendirilmesine Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR ve  Meclis Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından  oybirliği ile kabul edildi.


4- Başkan Lütfü KARAMAN : Değerli Meclis Üyeleri Mart  2013 dönemi olağanüstü  toplantımızın  dördüncü   gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.

Lütfü KARAMAN                               Mesut ÇOLAK                       Naim BİRDEN

Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Katibi

Belediye Başkanı