08 Ocak 2013 Meclis Kararı

  

BÜYÜKKARIŞTIRAN   BELEDİYE  MECLİSİNİN
08 OCAK 2013  TARİHLİ OCAK  DÖNEMİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİM  1. OTURUMUNA AİT  TUTANAK OZETİ

 

TOPLANTI

 

 

GÜN VE SAATİ

:

08 OCAK  2013  Salı Saat-10:30'de

TOPLANTI YERİ

:

Belediye Meclisi Salonu

MECLİS BAŞKANI

:

LÜTFÜ KARAMAN (MECLİS BAŞKANI)

DİVAN KATİPLERİ

:

MESUT ÇOLAK , NAİM BİRDEN

MEVCUT ÜYELER

:

LÜTFÜ KARAMAN , MESUT ÇOLAK, AZİZ YÖRÜK, NAİM BİRDEN,FAHRETTİN KÜÇÜK ,REŞAT DÜŞÜNÜR,  BAYRAM GÜNER,TUNCAY SAKAR

İZİNLİ ÜYELER

:

SEVAL CENKÇİ,OSMAN ÇETİN

MEVCUT ÜYE SAYISI

:

Belediye Başkanı Dahil 8 Kişi

1- YOKLAMA VE AÇILIŞ: Belediye Meclisimizin 08 Ocak 2013  Salı günü saat 10:30' da yapmış olduğu olağan toplantısında yapılan yoklama neticesinde ; Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN'ın başkanlığında Meclis üyelerinden Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK , Naim BİRDEN , Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR ve Bayram GÜNER' in    iştirak ettiği , Seval CENKÇİ ve  Osman ÇETİN' in iştirak etmediği  tespit edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN: Sayın meclis üyeleri toplantımızda gerekli çoğunluk bulunduğu yapılan yoklamada tespit edilmiş olduğundan toplantı salonumuzda gerekli çoğunluk vardır. Belediye Meclisimizin yeni 5393 sayılı Belediye Kanununa göre 2013  Ocak ayı olağan toplantısını açıyorum. Toplantımıza gündem gereğince devam edeceğiz. Dedi.

2- Başkan  Lütfü KARAMAN : Belediye Meclis Toplantımızın 2. gündem maddesi kadro iptalleri ile ilgili olup Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 02/01/2013 Tarih ve 4 sayılı yazısı Meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemizde Yardımcı Hizmetler Sınıfında Temizlik Hizmetlisi kadrosunda görev yapan Salih ERGENE 23/07/2012  tarihinden itibaren ,  Genel İdari Hizmetler sınıfında Muhasebeci kadrosunda görev yapan Fariz DEMİR 16/10/2012  tarihinden itibaren   emekli olduğundan ve  Belediyemizde  Genel İdari Hizmetler Sınıfında tahsildar olarak görev yapan Ercan KAHRAMAN İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nce düzenlenen 16/09/2012 tarihinde gerçekleşen sınavı başarı ile geçip 15/10/2012 tarihinde şef kadrosuna yükseldiğinden  dolayı 02.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 3' üncü maddesi gereğince boş olanlar ve norm fazlası bu Yönetmeliğe uygun olarak meclis kararı ile iptal edilir hükmü gereğince;

Belediyemiz Genel İdari Hizmetler Sınıfında ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında Memur Norm Kadro sayısından fazla kadro bulunduğundan emeklilik ve görevde yükselme nedeniyle boşalan Genel İdari Hizmetler Sınıfından Muhasebeci ve Tahsildar  kadrolarının , Yardımcı Hizmetler Sınıfından Temizlik Hizmetlisi kadrosunun  iptaline yapılan açık oylamasında Mesut ÇOLAK  ,Aziz YÖRÜK ,Naim BİRDEN ,Fahrettin KÜÇÜK , Reşat DÜŞÜNÜR , Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.


3-Başkan Lütfü KARAMAN : Sayın üyeler Belediye Meclis toplantımızın üçüncü gündem maddesi 1193 parsel imar planı onayı ile ilgili olup , Fen İşleri Müdürlüğünün 03/01/2013 tarih 2013/02  sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Belediyemiz sınırları içerisinde Uğurludere Mevkiinde , 18/03/2011 tarihinde Kırklareli İl Genel Meclisince onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar planında Sanayi alanında kalan 10 Pafta 1193 parsel nolu taşınmazların , Şehir Plancısı Hüseyin KOÇ tarafından hazırlanarak ekte sunulan ilave imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesince onanmasında bir sakınca bulunmadığından, söz konusu parseli içeren ilave imar planı ve eklerinin onanması teklif edildi.

Başkan Lütfü KARAMAN : 'Teklif üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen var mı ' dedi. Söz almak isteyen olmadığından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan  açık oylamasında belediyemiz sınırları içersinde 10 Pafta 1193 parsel nolu taşınmazın Şehir Plancısı  Hüseyin KOÇ  tarafından hazırlanan ilave  imar planı ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına;  Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN ,  Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.


4-Başkan Lütfü KARAMAN : Sayın üyeler Belediye Meclis toplantımızın dördüncü gündem maddesi futbolculara prim verilmesi  ile ilgili olup , Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 02/01/2013 tarih 2013/05   sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Kırklareli Süper Amatör kümede mücadele eden  Büyükkarıştıran Spor Kulübümüzün teknik ekip ve sporcularına prim verilmesi hususunun 6360 sayılı kanunun 17.maddesinin 2.paragrafında belirtilen   "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir."

"Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez." hükmü gereğince galibiyetlerden sonra  sporculara 100 TL' lik nakit prim  verilmesi , antrenöre ise yıllık 5.000 TL nakit verilmesine ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN ,  Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR Tuncay SAKAR ,Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan Lütfü KARAMAN Sayın üyeler Belediye Meclis toplantımızın beşinci  gündem maddesi  "Tıbbi atıkların bertaraf ücretinin belirlenmesi"  ile ilgili olup , Başkanlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğü' nün 02/01/2013 tarih 2013/06   sayılı teklifi meclisimize okundu ve gereği görüşüldü.

Sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar veren üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uyulacak usul ve esaslar 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

İlgili yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 21/02/2012 tarih ve 2012/01 No'lu kararı ile belirlenmiş olan, 2012 yılına ait " Tıbbi Atıkların Sterilizasyon İşlemiyle Bertaraf Ücretleri" nin uygulanmasına ve söz konusu atıkların Edirne' de bulunan sterilizasyon tesisine nakil edileceğinden, büyük ve orta miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından, 0,20TL/KG nakliye ücreti ile birlikte,

TIBBİ ATIK ÜRCET TARİFESİ

A-BÜYÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURUUŞLARI

                               ÜCRET

BERTARAF

NAKLİYE

TOPLAM

1

Üniversite Hastanesi

2,30

0,20

2,50

2

Genel Maksatlı Hastaneler ve Klinikler

2,30

0,20

2,50

3

Doğum Hastaneleri ve Klinikler

2,30

0,20

2,50

4

Askeri Hastaneler ve Klinikler

2,30

0,20

2,50

B-ORTA MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI

                               ÜCRET

BERTARAF

NAKLİYE

TOPLAM

1

Sağlık Merkezleri,Tıp merkezleri,Dispanserler

2,30

0,20

2,50

2

Ayakta Tedavi Merkezleri

2,30

0,20

2,50

3

Morglar ve Otopsi Merkezleri

2,30

0,20

2,50

4

Hayvanlar Üzerinde Araş. Deney yapan Kuruluş

2,30

0,20

2,50

5

Bakım Evleri ve Huzur Evleri

2,30

0,20

2,50

6

Tıbbi ve Biomedikal Laboratuvarlar

2,30

0,20

2,50

7

Hayvan Hastaneleri

2,30

0,20

2,50

8

Kan bankası ve Transfüzyon Merkezleri

2,30

0,20

2,50

9

Acil Yardım ve İlk Yardım Merkezleri

2,30

0,20

2,50

10

Diyaliz Merkezleri

2,30

0,20

2,50

11

Rehabilitasyon merkezleri

2,30

0,20

2,50

12

Bioteknoloji Laboratuvar ve Enstitüleri

2,30

0,20

2,50

13

Tıbbi Araştırma Merkezleri

2,30

0,20

2,50

C-KÜÇÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI                       

   ÜCRET

  (TL/AY)      

1

Sağlık Hizmeti Veren Diğer Üniteler ( Doktor Muayenehaneleri, Diş ve Ağız Sağlık Muayenaheneleri)

30

2

Veteriner Muayenehaneleri

30

3

Akapunktur Merkezleri

30

4

Fizik Tedavi Merkezleri

30

5

Evde Yapılan Tedavi ve Hemşire Hizmetleri

30

6

Güzellik,Kulak delme ve Dövme Merkezleri

30

7

Eczaneler

30

8

Ambulans Hizmetleri

30

9

Hayvanat Bahçeleri

30

             ÜCRETLERE KDV İLAVE EDİLECEKTİR.

 

şekliyle uygulanmasına ; Mesut ÇOLAK , Aziz YÖRÜK, Naim BİRDEN ,  Fahrettin KÜÇÜK ,Reşat DÜŞÜNÜR Tuncay SAKAR , Bayram GÜNER ve Belediye Başkanı Lütfü KARAMAN tarafından oybirliği ile karar verildi.

6 - Başkan Lütfü KARAMAN: Değerli Meclis Üyeleri OCAK/2013 dönemi olağan toplantımızın  altıncı  gündem maddesi kapanış ile ilgilidir. Dedi. Görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantımızı kapatıyorum. Bu toplantıda alınan kararların Belediyemize ve Kasabamıza hayırlı olmasını diler. Hepinize teşekkür ederim. Dedi.

Lütfü KARAMAN                               Mesut ÇOLAK                       Naim BİRDEN

Meclis Başkanı                                  Meclis Üyesi                          Meclis Katibi

Belediye Başkanı